top of page

Get to Know Us

2020. 05. 한국생명공학연구원 미래 선도 바이오 기업 선정
 
2020. 04. 한국 기업 데이터 T5 등급 획득

2020. 04. 벤처기업 인증
                                                                                 
2020. 04. 미국 바이오 2020 국제 컨퍼런스 참석

           

2020. 04. BM 사업 기업 선정                           

2019. 11. 특허 기술 가치 평가 기업 선정

bottom of page